Privacyverklaring

 

Advis, gevestigd aan de Kringsloot-West 16, 7722 WV Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Bedrijfsnaam:                           Advis

Adres:                                      Kringsloot-West 16

Postcode/Plaats:                     7722 WV Dalfsen

Telefoonnummer:                    06-42035815

Website:                                  www.advisonline.nl

E-mail:                                     info@advisonline.nl

 

Adinda Bastiaan is verwerkingsverantwoordelijke van Advis. Zij is te bereiken via info@advisonline.nl of via 06-42035815.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Advis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie met ons of telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Advis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • ID registratie bij aanname klant (kopie paspoort, ID of rijbewijs)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Advis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Advis maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen voor het verwerken van uw gegevens:

 • SnelStart voor het voeren van de boekhouding en het verwerken van de aangifte Omzetbelasting
 • Excel voor het voeren van de boekhouding
 • Tecknow voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting en het berekenen, aanvragen, wijzigen en stoppen van Toeslagen.
 • In sommige gevallen maken wij gebruik van de online software van onze klanten voor het voeren van de boekhouding

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard:

Advis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om aan de wettelijke eisen te voldoen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: minimaal 5 jaar voor particulieren en minimaal 7 jaar voor bedrijven. Dit is de wettelijke bewaartermijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Advis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijft.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerkign van uw persoonsgegevens door Advis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzake, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advisonline.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Advis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Advis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigngen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@advisonline.nl

Hulp op afstand
Heeft u problemen met uw administratie? Wij kunnen u helpen door op afstand met u mee te kijken.